Technique
Ko uchi gari to uchi mata
Pablo García-Moncó / Pablo García-Moncó , Mikael Chay
Description
Combination of a ko uchi gari to an uchi mata
229
views
Share
Home
Browse videos
Ranking
Rules and info